Versie geldig vanaf 1 april 2021

Ons website-adres is: www.actiemarktdewartburg.nl. Deze website is opgezet door de actiecommissie van basisschool De Wartburg. Deze website is bedoeld als een alternatief voor de actiemarkt die elk jaar plaatsvind. Vanwege Covid-19 is het niet mogelijk om een fysieke verkoping te houden. Daarom organiseren we een online markt. Deze markt is geopend vanaf 13 april 2021 tot en met 31 mei 2021.

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderdelen van de site www.actiemarktdewartburg.nl. De voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk opgenomen op de website www.actiemarktdewartburg.nl. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Met het plaatsen van een bestelling of het geven van een donatie geeft u te kennen dat u met deze algemene voorwaarden instemt. www.actiemarktdewartburg.nl behoud zich het recht voor haar voorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door www.actiemarktdewartburg.nl erkend.
1.4 www.actiemarktdewartburg.nl garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 Levering vindt plaats op de bij het artikel aangegeven datum. Bestelde artikelen dienen door de koper afgehaald te worden op Laan 1940-1945 nr. 33 in Woudenberg.
2.3 Indien tijdige levering niet mogelijk is wordt het bedrag betaald voor het niet leverbare product gecrediteerd.

3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn in EURO’s en inclusief 9% (levensmiddelen) of 21% BTW.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren.
4.2 Aankopen op www.actiemarktdewartburg.nl vallen niet onder het herroepingsrecht omdat:

  1. Er is geen sprake van een consumentenkoop, U koopt van een particulier (commissie van basisschool)
  2. De aangeboden producten zijn bederfelijke producten (m.u.v. categorie diversen)

5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst op www.actiemarktdewartburg.nl, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand. www.actiemarktdewartburg.nl houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie hiervoor ook onze privacybeleid.
5.2 www.actiemarktdewartburg.nl respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

6. Garantie
6.1 www.actiemarktdewartburg.nl garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
6.2 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan www.actiemarktdewartburg.nl) deze gebreken onmiddelijk telefonisch, per email of schriftelijk te melden aan www.actiemarktdewartburg.nl. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 5 werkdagen na levering te worden gemeld.
6.3 Indien klachten van de afnemer door www.actiemarktdewartburg.nl gegrond worden bevonden, zal www.actiemarktdewartburg.nl naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van www.actiemarktdewartburg.nl en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van www.actiemarktdewartburg.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.4 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens www.actiemarktdewartburg.nl in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van www.actiemarktdewartburg.nl en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

7. Overeenkomst
7.1 Een overeenkomst tussen www.actiemarktdewartburg.nl en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door www.actiemarktdewartburg.nl op haalbaarheid is beoordeeld.
7.2 www.actiemarktdewartburg.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

8. Afbeeldingen en specificaties
8.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van www.actiemarktdewartburg.nl gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

9. Overmacht
9.1 www.actiemarktdewartburg.nl is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van www.actiemarktdewartburg.nl alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
9.3 www.actiemarktdewartburg.nl behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval in www.actiemarktdewartburg.nl gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
9.4 Indien www.actiemarktdewartburg.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

10. Aansprakelijkheid
10.1 www.actiemarktdewartburg.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

11. Toepasselijk recht
11.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.